ေပ်ာ္စရာေကာင္းၾကည္ႏူးသရာေကာင္းလြန္းေသာပအိုဝ္းရွင္ျပဳအလွူလွည့္ေလးပါ

ေပ်ာ္စရာေကာင္းၾကည္ႏူးသရာေကာင္းလြန္းေသာ....
     ပအိုဝ္းရွင္ျပဳအလွူလွည့္ေလးပါရွင္🙏🙏🙏
ခ်စ္ရသူေတြအားလုံးလည္း.... ကိုယ္ယုံၾကည္ရာဘာသာတရား မွာ  ကုသိုလ္ထူးေတြ ရၾကပါေစရွင့္.....
    မမျမတ္ေလးလည္း အလွူႀကီးေပးနိုင္ေသာ....  ကုသိုလ္ထူးကို ရခြင္ထိုက္ေသာ အမ်ိဳေကာင္းသမီးရတနာျဖစ္ရပါလို​၏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏#Crd Aye Myant Thu

ေခြသြဥ္းအဝ္းအိြဳးယိုလဝ္းဟိြဳန္ေလြ,ဗာ; ပအိုဝ္;
မိြဳးဖါျဖားဆားေပ;တန္ဖူးေဝးအမ်ား ေဗြ;/ခြန္/နင္,
သီးဖုံ;ေဗြ;ၾသ။ နီးေဗြ;သီး အဝ္;ရပ္မုဲင္, အဝ္;ဒုံမုဲင္,
အဝ္;ေဝင္,မုဲင္,တရို,တဝ္း ပအိုဝ္;သ,တင္,လိတ္မဲ့ငါ
ေလာင္းကိုယို နီေဗြ;သီး မဥ္;မဲဥ္ေသြာ့,ဒါ; သတင္,
ကဗ်ာ ဝတၳဳေဒြါင္; ဝတၳဳဆြာ, ဓါတ္ပြံဳ; ဇာတ္တြယ္,
ငဝ္းသ,ခ်င္, ေပ်ာ;သြင္;ခါ;ရာ ထာ,တယိြဳ႕ စတဲင္,
အေၾကာင္,ခါ;ရာ;နုဲင္းယိုဖုံ;နဝ္, အေၾကာင္,ခါ;ရာ;
နုဲင္းမုဲင္တရို,တဝ္း နီေဗြ;သီးတဲမ္းထြဴ တဲင္ ပသာလြဥ္
ေႏြာင္,ေဖ;ဒ်ာ;ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ထ်,နဝ္သြဴၾသ။

မဥ္;ပသာတြမ္; Facebook Messenger နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
https://www.facebook.com/u.d.ma.146

မဥ္;ပသာတြမ္; gmail နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
Petikham@gmail.com

မဥ္;ပသာတြမ္; Viber နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; ဖုန္းနံပါတ္လယိုသြဴ ၾသ။
+959683083453

Comments