အိုးစည္ ( ၁၀၀၀)ပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ျပင္ဆင္မွု ဟိုပုံးကိုရင္ေလး ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလ့လာ၍လိုအပ္တာမ်ား မွာၾကားခဲ့သည္


အိုးစည္ ( ၁၀၀၀)ပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ျပင္ဆင္မွု
ဟိုပုံးကိုရင္ေလး ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္
လာေရာက္ေလ့လာ မွာၾကားခဲ့သည္ခြန္အုပ္ေမြး@ ေမတၱာခမ္းတန္

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ
ဟိုပုံးၿမိဳ့နယ္ ထမ္းဆန္းေရြတိဂုံ ေစတီ ရင္ျပင္
တြင္ က်င္းပမည့္
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ရိုးရာ
အိုးစည္(၁၀၀၀) ပြဲေတာ္ႀကီး ျပင္ဆင္မွု
အေျခအေနမ်ားကို ဟိုပုံးကိုရင္ေလး
ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္
လာေရာက္ေလ့လာၿပီး လိုအပ္မွုမ်ားအတြက္
 ၾသဝါဒမိန္႔ၾကား ခဲ့ပါသည္။
ႀကိဳးစားရင္ အရာရာ အားလုံးျဖစ္တယ္
လိုမ္လိုမ္ လြိဳလြိဳ ၊ ယပ္ယပ္ ယံယံ
ထုံေမာင္းပြယ္တန႔္ အက်ိဳ့အဝ္းငါးသြူ။

တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္မွ တေပါင္းလျပည့္ေနအထိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ
ရိုးရာအိုးစည္ ၁၀၀၀ ပြဲေတာ္ မွာ
ခမ္းဒြမ္ မွ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို့၏
အိုးစည္ ၁၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ ပူးေပါင္း
တီက ပူေဇာ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။#Crd

ေခြသြဥ္းအဝ္းအိြဳးယိုလဝ္းဟိြဳန္ေလြ,ဗာ; ပအိုဝ္;
မိြဳးဖါျဖားဆားေပ;တန္ဖူးေဝးအမ်ား ေဗြ;/ခြန္/နင္,
သီးဖုံ;ေဗြ;ၾသ။ နီးေဗြ;သီး အဝ္;ရပ္မုဲင္, အဝ္;ဒုံမုဲင္,
အဝ္;ေဝင္,မုဲင္,တရို,တဝ္း ပအိုဝ္;သ,တင္,လိတ္မဲ့ငါ
ေလာင္းကိုယို နီေဗြ;သီး မဥ္;မဲဥ္ေသြာ့,ဒါ; သတင္,
ကဗ်ာ ဝတၳဳေဒြါင္; ဝတၳဳဆြာ, ဓါတ္ပြံဳ; ဇာတ္တြယ္,
ငဝ္းသ,ခ်င္, ေပ်ာ;သြင္;ခါ;ရာ ထာ,တယိြဳ႕ စတဲင္,
အေၾကာင္,ခါ;ရာ;နုဲင္းယိုဖုံ;နဝ္, အေၾကာင္,ခါ;ရာ;
နုဲင္းမုဲင္တရို,တဝ္း နီေဗြ;သီးတဲမ္းထြဴ တဲင္ ပသာလြဥ္
ေႏြာင္,ေဖ;ဒ်ာ;ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ထ်,နဝ္သြဴၾသ။

မဥ္;ပသာတြမ္; Facebook Messenger နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
https://www.facebook.com/u.d.ma.146

မဥ္;ပသာတြမ္; gmail နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
Petikham@gmail.com

မဥ္;ပသာတြမ္; Viber နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; ဖုန္းနံပါတ္လယိုသြဴ ၾသ။
+959683083453

Comments