တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ရိုးရာအိုးစည္ (၁၀၀၀) ပြဲေတာ္မွာ လာေရာက္ဖို့ ခြန္ခမ္းၿခိဳင္း ဖိတ္ေခၚ

ခြန္သဲင္ေမြး@ ေမတၱားခမ္းတန္


အိုးစည္သည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို့၏
ရြာတိုင္းမွာ အစဥ္ ျမတ္နိုး တန္ဖိုး ထားရွိသည့္
ယဥ္ေက်းမွု ပင္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ရိုးရာအိုးစည္
၁၀၀၀ ပြဲေတာ္မွာ ျပင္ဆင္မွု အားေကာင္းၿပီး
မဂ္လာအေပါင္း ျပည့္စုံေစရန္
လာေရာက္ တီးက ပူေဇာ္ဖို့ အတြက္
နာမည္ႀကီး ပအိုဝ္းအဆိုေတာ္ ခြန္ခမ္းၿခိဳင္း ကလည္း ဖိတ္ေခၚ္ လိုက္ပါသည္။

#Crd

Comments