ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံးသိေအာင္ ရွယ္ေပးျခင္းျဖင့္အသိေပးၾကပါ စာမမြႏၸါေကအာကၼြာဖတ္ရန္

ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေတြ
အားလုံးသိေအာင္ ရွယ္ေပးျခင္းျဖင့္အသိေပးၾကပါ
စာမမြႏၸါေကအာကၼြာဖတ္ရန္

(1/3/2020)တနဂၤေႏြေန႔ မွာ က်ေရာက္မဲ့
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းစည္ကား
သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္,

(က်င္းပတဲ့ေနရာ. ၂ေနရာ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး)
 =က်င္းပမဲ့ရက္ကေတာ့.. တစ္ေန႔ထဲ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္ အားလုံးသြားၾကဖို့လဲ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္

#မင္မင္တို့လဲသြားမာမို့ေတြ႕ရင္ေခၚၾကဦး
======================
(1/3/2020)တနဂၤေႏြေန႕ မွာ က်ေရာက္မဲ့
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႕တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းစည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္,
(က်င္းပတဲ့ေနရာ. ၂ေနရာ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး)
 =က်င္းပမဲ့ရက္ကေတာ့.. တစ္ေန႕ထဲ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္ အားလုံးသြားၾကဖို႔လဲ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္
=====================
ပအိုဝ္းဝတ္စုံ. နဲ႕. ပအိုဝ္း တီရွပ္ လိုခ်င္သူမ်ား
ေအာက္မွာေပးထားတဲ့Linkကေန သြားေရာက္မွာယူနိုင္ပါတယ္

ပအိုဝ္းရိုးရာဝတ္စုံမွာယူရန္
https://www.facebook.com/Khun-Htan-Khun-

ပအိုဝ္းတီရွပ္မွာယူရန္
https://www.facebook.com/thahtontharlaykokopauk

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႕ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္
ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္ဆီမွာ အလႉေငြမ်ားပါဝင္လႉဒါန္နိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%92%E1%80%B2%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9-566438217146395/?ti=as

#ပအိုဝ္ႏရိုးရာသီခ်င္းမ်ား

ေခြသြဥ္းအဝ္းအိြဳးယိုလဝ္းဟိြဳန္ေလြ,ဗာ; ပအိုဝ္;
မိြဳးဖါျဖားဆားေပ;တန္ဖူးေဝးအမ်ား ေဗြ;/ခြန္/နင္,
သီးဖုံ;ေဗြ;ၾသ။ နီးေဗြ;သီး အဝ္;ရပ္မုဲင္, အဝ္;ဒုံမုဲင္,
အဝ္;ေဝင္,မုဲင္,တရို,တဝ္း ပအိုဝ္;သ,တင္,လိတ္မဲ့ငါ
ေလာင္းကိုယို နီေဗြ;သီး မဥ္;မဲဥ္ေသြာ့,ဒါ; သတင္,
ကဗ်ာ ဝတၳဳေဒြါင္; ဝတၳဳဆြာ, ဓါတ္ပြံဳ; ဇာတ္တြယ္,
ငဝ္းသ,ခ်င္, ေပ်ာ;သြင္;ခါ;ရာ ထာ,တယိြဳ႕ စတဲင္,
အေၾကာင္,ခါ;ရာ;နုဲင္းယိုဖုံ;နဝ္, အေၾကာင္,ခါ;ရာ;
နုဲင္းမုဲင္တရို,တဝ္း နီေဗြ;သီးတဲမ္းထြဴ တဲင္ ပသာလြဥ္
ေႏြာင္,ေဖ;ဒ်ာ;ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ထ်,နဝ္သြဴၾသ။

မဥ္;ပသာတြမ္; Facebook Messenger နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
https://www.facebook.com/u.d.ma.146

မဥ္;ပသာတြမ္; gmail နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
Petikham@gmail.com

မဥ္;ပသာတြမ္; Viber နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; ဖုန္းနံပါတ္လယိုသြဴ ၾသ။
+959683083453Comments