ပအိုဝ္းအေမးရိကန္းခမ္း ထူးဂြဳဏ္းေလြ က်ိဳးဆြဳမ္းေလြ ခြန္တန္သူရိယစႏၲား မြူးနီ,ခြိဳ,ပအိုဝ္း ဒဲဥ္သီးလာေဗြ

ပအိုဝ္းအေမးရိကန္းခမ္း
ထူးဂြဳဏ္းေလြ
က်ိဳးဆြဳမ္းေလြ
ခြန္တန္သူရိယစႏၲား
မြူးနီ,ခြိဳ,ပအိုဝ္း
ဒဲဥ္သီးလာေဗြ
မတ္တမ္တခူးတခဝ္သနယ္ဩ

အေမရိကန္နိူင္ငံေရာက္
ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား
တေပါင္းပြဲ
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔
ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုမွတ္တမ္းမ်ား.....

            Card//နဂါ့ခြန္ေမာင္
     ခြန္ပအိုဝ္းေပး ခမ္းေတာင္ကီ ဟံဗြာ#အဝ္းခြဳမ္တဲမ္းဝက္ဆိုက္ယိုသားနဝ္,ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ ဒ်ာ;သြဴ ၾသ။

ေခြသြဥ္းအဝ္းအိြဳးယိုလဝ္းဟိြဳန္ေလြ,ဗာ; ပအိုဝ္;
မိြဳးဖါျဖားဆားေပ;တန္ဖူးေဝးအမ်ား ေဗြ;/ခြန္/နင္,
သီးဖုံ;ေဗြ;ၾသ။ နီးေဗြ;သီး အဝ္;ရပ္မုဲင္, အဝ္;ဒုံမုဲင္,
အဝ္;ေဝင္,မုဲင္,တရို,တဝ္း ပအိုဝ္;သ,တင္,လိတ္မဲ့ငါ
ေလာင္းကိုယို နီေဗြ;သီး မဥ္;မဲဥ္ေသြာ့,ဒါ; သတင္,
ကဗ်ာ ဝတၳဳေဒြါင္; ဝတၳဳဆြာ, ဓါတ္ပြံဳ; ဇာတ္တြယ္,
ငဝ္းသ,ခ်င္, ေပ်ာ;သြင္;ခါ;ရာ ထာ,တယိြဳ႕ စတဲင္,
အေၾကာင္,ခါ;ရာ;နုဲင္းယိုဖုံ;နဝ္, အေၾကာင္,ခါ;ရာ;
နုဲင္းမုဲင္တရို,တဝ္း နီေဗြ;သီးတဲမ္းထြဴ တဲင္ ပသာလြဥ္
ေႏြာင္,ေဖ;ဒ်ာ;ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ထ်,နဝ္သြဴၾသ။

မဥ္;ပသာတြမ္; Facebook Messenger နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
https://www.facebook.com/u.d.ma.146

မဥ္;ပသာတြမ္; gmail နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
Petikham@gmail.com

မဥ္;ပသာတြမ္; Viber နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; ဖုန္းနံပါတ္လယိုသြဴ ၾသ။
+959683083453


Comments

Post a comment