အေသာကာရာမ လင္းေလေက်ာင္းတိုက္၌ တည္ေဆာက္ဆဲ ခ႑သိမ္ေတာ္အား ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)က အလႉေငြမ်ားထည့္ဝင္လႉဒါန္း

အေသာကာရာမ လင္းေလေက်ာင္းတိုက္၌ တည္ေဆာက္ဆဲ ခ႑သိမ္ေတာ္အား ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)က အလႉေငြမ်ားထည့္ဝင္လႉဒါန္း
============================

ေတာင္ႀကီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ရက္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖက္ကြန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လင္းေလေက်းရြာ အေသာကာရာမ လင္းေလေက်ာင္းတိုက္၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရိွေသာ ခ႑သိမ္ေတာ္အား ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္စင့္ဖာေအာင္းခမ္းထီကို အမႉးထား၍ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PN O)၊ မိသားစုနွင့္ စင့္ဖာခြန္တင္ထြဋ္+စင့္မိြဳးျပံဳးမိသားစုတို႔က အလႉေငြမ်ားကို ယေန႔ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၂၆ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။


ထိုအလႉေငြမ်ားကို ပအိုဝ္းအမ်ိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး အတြင္းေရးမႉး(၃)ျဖားခြန္တင္ထြဋ္+ မိြဳးျပံဳးႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားက အေသာကာရာမ လင္းေလေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱဣႏၵာစာရထံမွ ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆိုပါ အေသာကာရာမ လင္းေလေက်ာင္းတိုက္၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရိွေသာ ခ႑သိမ္ေတာ္အား ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ေစတနာ႐ွင္အလႉ့႐ွင္မ်ားလည္း နိဗၺာန္အက်ိဳးေမ်ွာ္၍ ပါဝင္လႉဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ခြန္ဗန္ထို

#Crdခမ္းသားငဝ္း

ေခြသြဥ္းအဝ္းအိြဳးယိုလဝ္းဟိြဳန္ေလြ,ဗာ; ပအိုဝ္;
မိြဳးဖါျဖားဆားေပ;တန္ဖူးေဝးအမ်ား ေဗြ;/ခြန္/နင္,
သီးဖုံ;ေဗြ;ၾသ။ နီးေဗြ;သီး အဝ္;ရပ္မုဲင္, အဝ္;ဒုံမုဲင္,
အဝ္;ေဝင္,မုဲင္,တရို,တဝ္း ပအိုဝ္;သ,တင္,လိတ္မဲ့ငါ
ေလာင္းကိုယို နီေဗြ;သီး မဥ္;မဲဥ္ေသြာ့,ဒါ; သတင္,
ကဗ်ာ ဝတၳဳေဒြါင္; ဝတၳဳဆြာ, ဓါတ္ပြံဳ; ဇာတ္တြယ္,
ငဝ္းသ,ခ်င္, ေပ်ာ;သြင္;ခါ;ရာ ထာ,တယိြဳ႕ စတဲင္,
အေၾကာင္,ခါ;ရာ;နုဲင္းယိုဖုံ;နဝ္, အေၾကာင္,ခါ;ရာ;
နုဲင္းမုဲင္တရို,တဝ္း နီေဗြ;သီးတဲမ္းထြဴ တဲင္ ပသာလြဥ္
ေႏြာင္,ေဖ;ဒ်ာ;ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ထ်,နဝ္သြဴၾသ။

မဥ္;ပသာတြမ္; Facebook Messenger နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
https://www.facebook.com/u.d.ma.146

မဥ္;ပသာတြမ္; gmail နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
Petikham@gmail.com

မဥ္;ပသာတြမ္; Viber နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; ဖုန္းနံပါတ္လယိုသြဴ ၾသ။
+959683083453


#အဝ္းခြဳမ္တဲမ္းဝက္ဆိုက္ယိုသားနဝ္,ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ (ဒုံေနာင္ဘို) ဒ်ာ;သြဴ ၾသ။

Comments