Posts

လူထု ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း (၇)

ျပည္ေထာင္စုေန႔သမိုင္း

လြြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုင္ရာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အဆို အေရးနိမ့္